SỐ LƯỢNG ĐƠN
I526 ĐÃ ĐƯỢC
CHẤP THUẬN:

346

More information about our legislative efforts

PATHWAYSEB5.COM®
MỞ LỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ, ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ NHÀ MÔI GIỚI
Tìm hiểu vềtập hợp các Trung tâm quản lý vùng của chúng tôi:

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC

PATHWAYS™ SỞ HỮU VÀ ĐIỀU HÀNH MỘT TẬP HỢP CÁC TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG TRÊN KHẮP HOA KỲ CHO PHÉP CÁC CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ VÀO CÁC THỰC THỂ ĐẦU TƯ CHUNG VỚI MỤC ĐÍCH DUY NHẤT THEO CÁC YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH EB-5. KÉO XUỐNG DƯỚI ĐỂ TRUY CẬP VÀO CÁC TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG CỦA CHÚNG TÔI.CHƯƠNG TRÌNH EB5

CHƯƠNG TRÌNH VISA ĐẦU TƯ HOA KỲ ĐƯỢC THÀNH LẬP BỞI CHÍNH PHỦ HOA KỲ VÀO NĂM 1990. MỤC ĐÍCH CỦA NÓ LÀ ĐỂ KÍCH THÍCH NỀN KINH TẾ HOA KỲ VÀ CUNG CẤP CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐỂ CÓ ĐƯỢC THẺ XANH. CÓ BA YÊU CẦU CƠ BẢN: MỨC ĐẦU TƯ PHẢI LÀ 1.000.000 USD (500.000 USD CHO CÁC KHU VỰC ĐỦ ĐIỀU KIỆN); NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ PHẢI CHỨNG MINH CÁC QUỸ TÀI CHÍNH; VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẢI TẠO MƯỜI (10) VIỆC LÀM TẠI HOA KỲ.

 
Sunshine State Regional Center

Trung tâm quản lý vùng Tiểu Bang Sunshine

LIÊN KẾT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CÓ UY TÍN Ở FLORIDA.

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG TIỂU BANG SUNSHINE KẾT NỐI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÓ UY TÍN TRÊN KHẮP TIỂU BANG FLORIDA.

 
Gulf States Regional Center

Trung tâm quản lý vùng Các bang vùng Gulf

LIÊN KẾT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CÓ UY TÍN Ở CÁC BANG VÙNG GULF.

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG CÁC BANG CÙNG GULF KẾT NỐI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÓ UY TÍN TẠI CÁC TIỂU BANG TRONG VÙNG GULF: TEXAS, LOUISIANA, MISSISSIPPI, ALABAMA, VÀ FLORIDA.

 
Northeast Regional Center

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG ĐÔNG BẮC

LIÊN KẾT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CÓ UY TÍN Ở ĐÔNG BẮC.

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG ĐÔNG BẮC KẾT NỐI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÓ UY TÍN Ở ĐÔNG BẮC HOA KỲ, BAO GỒM NEW YORK.

 
Piedmont Regional Center

Trung tâm quản lý vùng Piedmont

LIÊN KẾT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CÓ UY TÍN TRONG KHU VỰC PIEDMONT

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG PIEDMONT KẾT NỐI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÓ UY TÍN TRONG KHU VỰC PIEDMONT CỦA HOA KỲ, BAO GỒM TENNESSEE, BẮC VÀ NAM CAROLINA, VÀ GEORGIA.

 
Midwest Metropolitan Regional Center

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG MIDWEST METROPOLITAN

LIÊN KẾT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CÓ UY TÍN Ở MIDWEST.

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG MIDWEST METROPOLITAN KẾT NỐI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÓ UY TÍN Ở TRUNG ĐÔNG CỦA HOA KỲ, BAO GỒM ILLINOIS, WISCONSIN, INDIANA, VÀ OHIO.

 
West Coast Regional Center

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG WEST COAST

LIÊN KẾT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CÓ UY TÍN Ở WEST COAST.

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG WEST COAST KẾT NỐI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÓ UY TÍN Ở WEST COAST CỦA HOA KỲ, BAO GỒM CALIFORNIA VÀ NEVADA.

 
Font Range Regional Center

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG FRONT RANGE

LIÊN KẾT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CÓ UY TÍN Ở FRONT RANGE.

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG FRONT RANGE KẾT NỐI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÓ UY TÍN Ở FRONT RANGE CỦA HOA KỲ, BAO GỒM COLORADO VÀ NEW MEXICO.

 
Sun Corridor Regional Center

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG SUN CORRIDOR

LIÊN KẾT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ VỚI CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CÓ UY TÍN Ở SUN CORRIDOR.

 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÙNG SUN CORRIDOR KẾT NỐI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÓ UY TÍN Ở ARIZONA.