CÁC YÊU CẦU

  1. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ PHẢI ĐẦU TƯ HOẶC ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ TỐI THIỂU LÀ 1.000.000 USD VÀO MỘT DỰ ÁN EB-5, HOẶC 500.000 USD NẾU DỰ ÁN NẰM TRONG KHU VỰC PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM MỤC TIÊU(TEA).

  2. ĐẦU TƯ PHẢI CÓ LỢI ÍCH CHO NỀN KINH TẾ HOA KỲ BẰNG CÁCH CUNG CẤP HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ CHO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ.

  3. ĐẦU TƯ PHẢI TẠO VIỆC LÀM TOÀN THỜI GIAN CHO ÍT NHẤT 10 NGƯỜI, BAO GỒM CHỦ THẺ CÔNG DÂN HOA KỲ, NGƯỜI CÓ THẺ XANH - CƯ DÂN THƯỜNG TRÚ HỢP PHÁP - VÀ CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN HỢP PHÁP ĐỂ LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ.

    LƯU Ý: ĐIỀU NÀY KHÔNG BAO GỒM BẠN, NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ, HOẶC NGƯỜI PHỐI NGẪU CỦA BẠN, CON TRAI HAY CON GÁI.

  4. NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI THAM GIA VÀO VIỆC QUẢN LÝ HÀNG NGÀY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HOA KỲ MỚI HOẶC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CHÚNG THÔNG QUA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KINH DOANH VỚI CÁC VỊ TRÍ NHƯ: CÁN BỘ CÔNG TY; THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; ĐỐI TÁC CÓ GIỚI HẠN; THÀNH VIÊN CỦA MỘT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, v.v.

TẢI VỀ SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH EB5

TÌM HIỂU VỀ CÁC QUYỀN LƯU GIỮ THỨ HAI SỰ LỰA CHỌN ĐẦU TIÊN CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

QUÁ TRÌNH

QUY TRÌNH NHẬN VISA NHẬP CƯ VÀ TÌNH TRẠNG THƯỜNG TRÚ NHÂN THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH EB-5 BAO GỒM NHIỀU BƯỚC. ĐẦU TIÊN, NHÀ ĐẦU TƯ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN EB-5 NÀO. SAU KHI ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC DỰ ÁN, NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG ĐẶT MỘT KHOẢN TIỀN CỌC CÓ THỂ ĐƯỢC HOÀN LẠI DỰA TRÊN THỎA THUẬN ĐẶT CỌC. SAU KHI THỰC HIỆN ĐẶT CỌC, NHÀ ĐẦU TƯ CÓ MỘT KHOẢN THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH ĐỂ QUYẾT ĐỊNH LÀ MÌNH CÓ MUỐN HOÀN THÀNH VIỆC ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN HAY KHÔNG. NẾU CÓ, THÌ SỐ TIỀN CÒN LẠI SẼ ĐẾN HẠN PHẢI TRẢ. NẾU KHÔNG, KHOẢN TIỀN ĐẶT CỌC SẼ ĐƯỢC TRẢ LẠI PHÙ HỢP VỚI THỎA THUẬN ĐẶT CỌC.

GIẢ SỬ NHÀ ĐẦU TƯ NHẬP CƯ TIẾP TỤC VỚI DỰ ÁN, LUẬT SƯ DI TRÚ CỦA HỌ SẼ NỘP MẪU ĐƠN I-526. NẾU ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, NHÀ ĐẦU TƯ KINH DOANH SẼ KẾT HỢP VỚI LUẬT SƯ DI TRÚ ĐỂ LỰA CHỌN GIỮA QUÁ TRÌNH XEM XÉT TÌNH TRẠNG TẠI LÃNH SỰ HOẶC LÀ NỘP ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH TÌNH TRẠNG ĐỂ TRỞ THÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN CÓ ĐIỀU KIỆN.

LƯU Ý QUAN TRỌNG RẰNG ĐÂY LÀ THƯỜNG TRÚ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐƯỢC CẤP CHO MỘT KHOẢNG THỜI GIAN HAI MƯƠI BỐN (24) THÁNG. HAI MƯƠI MỐT (21) THÁNG SAU KHI CƯ TRÚ VĨNH VIỄN ĐƯỢC CẤP, NHÀ ĐẦU TƯ SẼ NỘP ĐƠN XIN BỎ CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ TRỞ THÀNH CƯ TRÚ NHÂN VĨNH VIỄN. ĐIỀU NÀY SẼ ĐƯỢC CẤP NẾU: (A) ĐẦU TƯ TIẾP TỤC CHỊU RỦI RO VÀ (B) MƯỜI (10) CÔNG ĂN VIỆC LÀM ĐÃ ĐƯỢC TẠO RA. SAU KHI PHÊ DUYỆT, NHÀ ĐẦU TƯ CÓ TÌNH TRẠNG THƯỜNG TRÚ NHÂN (CƯ TRÚ VĨNH VIỄN)

TÌM HIỂU VỀ LỘ TRÌNH TÀI CHÍNH EB5

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP